Found: 289  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิรา อนันต์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ 510.704 ข56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA development of the business English reading course using a problem-based learning approach to enha...
ชื่อผู้แต่งTakwa Bosuwon.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPractice - based learning = ลงมือเรียน และ เรียนโดยลงมือ / พิทักษ์ ศิริวงศ์, พลชัย เพชรปลอด
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ศิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ท ทู เวิร์ค, 2557.
เลขเรียกLC71.2 พ673,371.38 พ3411ฟ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องScaffolding learning activities with pictorial maps in arithmetic problem solving = การเสริมกิจกรรมก...
ชื่อผู้แต่งMassalin Sriutai
พิมพลักษณ์2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล : การประชุมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช [2536?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบให้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
พิมพลักษณ์47 หน้า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ สินธพานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิค, 2558.
เลขเรียกLB1027.25 ส748,371.3 ส748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง = Authentic learning / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตร, 2554.
เลขเรียกLB1027.42 ช432,370.1523 ช532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขอ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา ไพจิตต์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.17 น435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง / พจนา ทรัพย์สมาน.
ชื่อผู้แต่งพจนา ทรัพย์สมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB1060 พ23,370.1523 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งหริลักษณ์ บานชื่น
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) ของรายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต ...
ชื่อผู้แต่งณัฐภาส ถาวรวงษ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผล / ผู้เรียบเรียง กรมาศ สงวนไทร, โอภาส ตันติฐากูร, นันทวัฒน์ ฟองมณี
ชื่อผู้แต่งกรมาศ สงวนไทร
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : งานนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554
เลขเรียก371.39 ก169ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสม...
ชื่อผู้แต่งยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา