Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิรา อนันต์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ 510.704
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA development of the business English reading course using a problem-based learning approach to enha...
ชื่อผู้แต่งTakwa Bosuwon.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล : การประชุมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช [2536?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ สินธพานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิค, 2558.
เลขเรียกLB1027.25 ส748,371.3 ส748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง / พจนา ทรัพย์สมาน. [text]
ชื่อผู้แต่งพจนา ทรัพย์สมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกLB1060 พ172 2550,370.1523 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งหริลักษณ์ บานชื่น
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) ของรายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต ...
ชื่อผู้แต่งณัฐภาส ถาวรวงษ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผล / ผู้เรียบเรียง กรมาศ สงวนไทร, โอภาส ตันติฐากูร, นันทวัฒน์ ฟองมณี
ชื่อผู้แต่งกรมาศ สงวนไทร
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : งานนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554
เลขเรียก371.39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสม...
ชื่อผู้แต่งยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็น...
ชื่อผู้แต่งซูรายา สัสดีวงศ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัยของน...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สังข์พุ่ม
พิมพลักษณ์ธนบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557
เลขเรียกวจ 370.1524 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งจิราเมธ ไพรสินธุ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก540 จ375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา