Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล ...
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ หมีปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกว374.8 อ293ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล /...
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ หมีปาน
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก610.73 อ167ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองผ่านเว็บตามแนวคิด TPACK ที่เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ด้าน...
ชื่อผู้แต่งศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก371.3344678 ศ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : รายงานการวิจัย / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายมาตรฐานสื่อและนวัตกรรม สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและอาชีพ, 2550.
เลขเรียก371.334 ก494
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองกลยุทธ์การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาทสมมุติด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตาม...
ชื่อผู้แต่งจิระ จิตสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือจัดทำแบบทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ไอเด็มเอสคิวทีไอ / ประคอง โพ = Design and dev...
ชื่อผู้แต่งประคอง โพ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้บทเรียนบนเว็บไซต์ร่วมกับสื่อสังคม (Social Media) หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เรื่องประชาคมอาเ...
ชื่อผู้แต่งประหยัด ภารการ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก371.334 ป424ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ แ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (ThaiMOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล, 2559.
เลขเรียกวจ LB1044.87 ป453
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียกLB1044.87 ป-ม 2560,371.33 ป453ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ...
ชื่อผู้แต่งประกอบ กรณีกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557
เลขเรียกLB1029.P67 ป-ร 2557,378.17 ป185ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = Devel...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : /ฝ่ายมาตรฐานสื่อและนวัตกรรม สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550.
เลขเรียกวจ LB1044.87 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจขอ...
ชื่อผู้แต่งตระกูล จิตวัฒนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสกอร์มมาตรฐานอีเลิร์นนิงที่ใช้กันทั่วโลก = Scorm / สุชาย ธนวเสถียร, อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ.
ชื่อผู้แต่งสุชาย ธนวเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดจิเทนต์, 2549.
เลขเรียกLB1028.3 ส72,371.334678 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา