Found: 337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAuthorware Workshop / [โดย ถิรวัฒน์ โซวิกุล ; บรรณาธิการ วัฒนา ส่งสิงห์]
ชื่อผู้แต่งถิรวัฒน์ โชวิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกQA76.575 ถ419,005.369 ถ74อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCase study : พัฒนาระบบ e-learning ด้วย PHP, MySQL และ AJAX / จันทรขจร แซ่อุ๊น, ณัฐพงษ์ วารีประเสริ...
ชื่อผู้แต่งจันทรขจร แซ่อุ๊น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2551.
เลขเรียกQA76.575 .จ63 2551,004.21 จ115ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesigning e-learning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน / ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจ...
ชื่อผู้แต่งถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกLB1028.43 ถ169,005.74 ถ15ด 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesktop publishing สู่ e-book : เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ1033.E43 จ63 2555,070.5730285 จ477ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Instructional design : วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ / ใจทิพย์ ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งใจทิพย์ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกLB1028.43 จ94,371.334678 จ921อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle classroom / นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2561.
เลขเรียก004.21 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 19?สำหรับผู้เริ่มสอน / อมรเทพ เทพวิชิต.
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ เทพวิชิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกLB1044.87 อ44,005.369 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการออกแบบ รห...
ชื่อผู้แต่งสุวภัทร ศรีกัสสป
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวิภาวี บุตรธรรม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา WBI แบบทบทวนร่วมกับโปรแกรมตรวจสอบการเขียน DFD วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [electronic res...
ชื่อผู้แต่งวิศัลยา ทองทับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมวงจรผลิตความถี่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [electronic resource] = Training developm...
ชื่อผู้แต่งตติยะ ผาจวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ระบบเปิดสำหรับมหาชนเรื่อง การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก...
ชื่อผู้แต่งพิมพิไร สุพัตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1028.26 พ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการออกแบบกราฟิกด้วยการมอบหมายงานเพิ่มเติมโดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง : รายง...
ชื่อผู้แต่งชวาลิน เนียมสอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการออกแบบพื้นฐาน สำหร...
ชื่อผู้แต่งกนกศักดิ์ อุ่นศิริ, 2512-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา