Found: 219  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สายสัมพันธ์สยาม-ล้านนา (พ.ศ. 2442-2542) = 100 years of Siamese-Lanna relations / ธเนศวร์ เจ...
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกDS588.ห7 ธ36 2542,959.3 ธ286ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกJS7404.ก1 ธ37,352.0593 ธ285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พม่าในล้านนา / เขียนโดย ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ แซ่เซียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียกDS576.6 ล63,959.36 ล246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBecoming red : กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก320.9593 บ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา / ชนิดาภา ชะลอวงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, อุษามาศ เสียมภักดี
ชื่อผู้แต่งชนิดาภา ชะลอวงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกDS554.5 ช152 2559,959.6 ช152ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDeconstruct 4 : ถอดรื้อมายาคติ 'รัฐพันลึก' : สังคม การเมือง ความยุติธรรม และชาติที่ไม่มีประชาชน / บร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), 2560.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ถ53 2560 ล. 4,303.4 ด611
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLannaissance : 120 ปี การต่อสู้ของท้องถิ่นในรัฐรวมศูนย์ (พ.ศ.2442-2562) / ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง, ผู้แต่ง
เลขเรียกธ285ล 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน / สมานฉันท์ ชมภูเทพ.
ชื่อผู้แต่งสมานฉันท์ ชมภูเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก320 ส296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธิ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมือง ของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา.
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกว 320.9593 ช391ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมือง ของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา
ชื่อผู้แต่งธวัช คำธิตา
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?].
เลขเรียก320.9593 ธ 525 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ / สรัสวดี อ๋องสกุล
ชื่อผู้แต่งสรัสวดี อ๋องสกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS588.N6 ส349ก 2557,ภน 923.259362 ส1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ / สรัสวดี อ๋องสกุล.
ชื่อผู้แต่งสรัสวดี อ๋องสกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS576.2 .ส46 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อร่างสร้างรัฐไทยสมัยใหม่ : งานวิจัย / เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 320.1 ก573ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อชนกลุ่มน้อยชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / โดยนาย...
ชื่อผู้แต่งอมรทัต นิรัติศยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2543]
เลขเรียกJC311 .อ44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วงชิงความหมายการเมืองอัตลักษณ์จากการใช้สัญลักษณ์บนสื่อออนไลน์ / ชวรรณพร ธิเดช
ชื่อผู้แต่งชวรรณพร ธิเดช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา