Found: 1,250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" : การสัมมนา ; วันที่ 30 มิถุน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" (2549 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิสัยทัศน์นิด้า" : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันบั...
ชื่อผู้แต่งสัมมนา "วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก" 40 ปีแห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารบรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
เลขเรียก330.9593 ส615ว 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี ของสงครามยืดเยื้อ / โดย พลเอก ประยุทธ จารุมณี
ชื่อผู้แต่งประยุทธ จารุมณี 2465-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารทหารไทย จำกัด, [253-]
เลขเรียก320.9593 ป364ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย / สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ อาร์ อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน, 2551.
เลขเรียกHC445 .ส723 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / กนกศักดิ์ แก้วเทพ, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.
เลขเรียกHC445 ส473จ,330.9593 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก, 2557
เลขเรียกHN980 ค-ส 2557,Gov คสป.7/2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียก320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูป. คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ, สันติสุข โสภณสิริ ... [คนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกJQ 1749 .A15 ส26 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกHN700.55 ส6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / สันติสุข โสภณสิริ ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557
เลขเรียก320.9593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.).
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียก303.4 ค1411ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา