Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : เทคนิคและวิธีดำเนินการ / สุภาพร สุกสีเหลือง
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2552.
เลขเรียกSH135 ส838ท,639.23 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน : บทบาทของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใฃ้ = Aquacultural sustainabili...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกSH117.T5 ส73 2552,639.8 ส45ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง / วิชิต เรืองแป้น
ชื่อผู้แต่งวิชิต เรืองแป้น
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2558
เลขเรียกSH136.S88 ว-น 2558,577.51 ว549น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา / วิภาวี ฟักสุขจิ...
ชื่อผู้แต่งวิภาวี ฟักสุขจิตต์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7421-2553 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกSH159 ก469 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสร้างอาหารธรรมชาติอย่างยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : เอกสาร...
ชื่อผู้แต่งขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก639.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากปลิงทะเลร่วมกับสาหร่ายโพรงในการจัดการของเสีย ภายในระบบหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงหอย...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ ศุภวิญญู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก639.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับรางตกตะกอนในระบบเลี้ยงปลานิลแบบน้ำหมุนเวียน = Mathematical model for sedimen...
ชื่อผู้แต่งภิญโญ วงษ์ทับทิม
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา