Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วัดอภัยคีรี / ปสันโนภิกขุ, อมโรภิกขุ, ชยสาโรภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปสันโนภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา, 2549.
เลขเรียกBQ6377 ป181 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก
ชื่อผู้แต่งโครงการพระธรรมจาริก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมประชาสงเคราะห์, 2538.
เลขเรียก294.365 ค961พ 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี พระธรรมจาริก / มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร กรมประชาสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกBQ4190 ก169ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / ผู้จัดทำต้นฉบับ/บรรณาธิการ พระสมุทร ถาวรธมฺโม ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกBQ6331.ท94 ห65,294.3435 ห65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเขาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในหมู่บ้านห้วยปง อำเภอเชียงดาว จัง...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ชัยพิกุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBL96 .ป46 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกัลยาณมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2529-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ของ สถาบันสงฆ์ไทย / ปันนัดดา นพพนาวัน = A study of the dh...
ชื่อผู้แต่งปันนัดดา นพพนาวัน 2501-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกาย ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก / โดย นาตยา แก้วใส แล...
ชื่อผู้แต่งนาตยา แก้วใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, [2543?].
เลขเรียกBQ6337.P2D3 น6ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ธรรมะกับเยาวชนภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนั...
ชื่อผู้แต่งกุลนันทน์ มณีโชติ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ความหมาย และกระบวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย...
ชื่อผู้แต่งพระรังสฤษดิ์ ประโพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 พ46 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา. เล่ม 4 = Buddhist questions and answers. book IV / สำนักงานเสร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
เลขเรียกBQ 135 ค214ค 2546,294.3076 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาริกบุญ-จารึกธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระราชวรมุนี (ประยุทธ์) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2549 [2006]
เลขเรียกBQ5335 .พ469 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความคิด : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.9).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBQ968 .ก85 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึหงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งเทคโนโลยีราชมงคล, สถาบัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริการทางวิชการและทดสอบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538.
เลขเรียก294.37 ท111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา