Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ / เบญจมาภรณ์ เมฆรา...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ เมฆรา 2520-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทจำหน่ายเพลงสากล การเปิดรับและความพึงพอใจเพลงสากลของนักศึกษาสถาบันอุม...
ชื่อผู้แต่งตุลย์ บุญชัย
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและประสิทธิผลของโครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ศรีวัฒนะตระกูล
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การโน้มน้าวผู้ชมรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. :ศึกษากรณีรายก...
ชื่อผู้แต่งวีรศิริ ศิริวัฒนกุล 2483-
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก302.2345 ว837ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค / ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์ = Public relations ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์ 2525-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งพาข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ของคนหูหนวก / พนิต เงางาม = Print media dependency among the deaf /...
ชื่อผู้แต่งพนิต เงางาม 2514-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งพาและการใช้ประโยชน์ข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรจากสื่อใหม่ของเกษตรกรไทย / สุวัฒน์ชัย กิจวรพ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ชัย กิจวรพัฒน์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษาของสื่อมวลชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อนักศึกษานิเทศศาสตร์ / โดย วร...
ชื่อผู้แต่งวรรณี งามขจรกุลกิจ 2503-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก302.23 ว271ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยางรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย วีนัส อัศวสิ...
ชื่อผู้แต่งวีนัส อัศวสิทธิถาวร 2506-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก302.23 ว816ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชน กับการรับทราบข่าวสารการรณรงค์จากสื่อมวลชนจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในกา...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ สุทธิวงศ์ 2512-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน / รัตนวดี เทพช่วยสุข = Buddhist...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี เทพช่วยสุข 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท = Perception of public relations inform...
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ บำรุงวงศ์.
พิมพลักษณ์2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอบทความเชิงโฆษณาในนิตยสาร และการเปิดรับ การตระหนักรู้ และทัศนคติของผู้อ่าน...
ชื่อผู้แต่งชลัยพร อนันต์ศฤงคาร 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร / ชไมพร แก้วประไพ = An analysis of food content me...
ชื่อผู้แต่งชไมพร แก้วประไพ 2519-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การมีส...
ชื่อผู้แต่งศิรสา สอนศรี 2515-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา