Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEarth Report [videorecording] = บันทึกนาทีโลก / National Geographic, presents.
พิมพลักษณ์Bangkok : Mangpong Public Company Limited (ผู้จำหน่าย), 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKiss me and be the change / หอยทากตัวนั้น
ชื่อผู้แต่งหอยทากตัวนั้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2557.
เลขเรียกGE149 ห388k 2557,304.2 ห388ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / เรื่อง, สฤณี อาชวานันทกุล, เอื้อมพร พิ...
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกHC 59.3 ส357ม 2553,330.0112 ส357ม 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNow world-friendly : รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559, [2016]
เลขเรียกHC79.E5 N946 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องStrange Days on Planet Earth [videorecording (DVD)] / National Geographic.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)(ผู้จำหน่าย), 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระ...
ชื่อผู้แต่งจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและพื้นที่สีเขียวในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกภน 363.73874 ช153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย / โดย วิสุทธิ์ ใบไม้.
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ใบไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกQH75 ว66,578.7 ว38ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับวิบัติภัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิดอากาศ / นงพงา สุขวนิช.
ชื่อผู้แต่งนงพงา สุขวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการส่งเสริมและเผยแพร่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่แวดล้อม , 2543.
เลขเรียก551.6 น126ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินแดนแล้งร้อนร้าย : ทะเลทรายของโลก = Deserts / Nuria Roca ; มะเขือเทศแก้มแดง, แปล
ชื่อผู้แต่งRoca, Nuria.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2555.
เลขเรียกGB611 ร924 2555,ย 551.415 ร92ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย = Scientists directory for global change research...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2540.
เลขเรียก550.1025
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอสตราดามุสผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Time Media, ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกQB723 น365น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการหยุดวันสิ้นสุดโลก 2012 ด้วยศาสตร์พระราชา / คณะผู้จัดทำ ทีมงานวิชาการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553.
เลขเรียกCB161 ป26,333.7 ป27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสำคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกQC981.8.C5 ป521,551.69593 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา