Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาระหว่างภูมิอากา...
ชื่อผู้แต่งภูริภัทร์ ธูปกระโทก.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนา ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ = Impact...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกิดสุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกS600.7.C54 ว559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในพื้นที่ภาคตะวันออก = The study of Thailand’s ...
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก551.6 อ881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : มุมมองการคายระเหยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / วรุตม์ สุทธมาตย์, ...
ชื่อผู้แต่งวรุตม์ สุทธมาตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมุมมองความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / กรวิทย์ ...
ชื่อผู้แต่งกรวิทย์ นาศรีทม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คุณธนกุลวงศ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGB661.2 ส7ก 2558,333.91072 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสวนาวิชาการ"ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบที่มีต่อภาคอีสาน" 24 สิงหาคม 2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาวิชาการ"ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบที่มีต่อภาคอีสาน" (2550 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สถาบัน, [2550]
เลขเรียกQC981.8.G56 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูงในกระแสเศรษฐกิจนานาชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก :...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกส.ร. 307.14 ค4631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนบนพื้นที่สูงในกระแสเศรษฐกิจนานาชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก :...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน้ำฝน/น้ำท่ารายเดือนของประเทศไทย และผลกระทบต่อการบริหารจัดก...
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 551.577 ส427ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554.
เลขเรียกQC 981.8 .C5 ร26ย 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
เลขเรียกQC981.8.C5 ร451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
เลขเรียกQC981.8.C5 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
เลขเรียกQC 981.8.C5 ร262 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศในอน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554.
เลขเรียก551.6 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา