Found: 221  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Environmental Research Institute : 4 ทศวรรษสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกTD170.94.T5 ส733,ส.ร. 304.206 ว3211สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClimate@Risk : ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อำนาจ ชิดไธสง และศุภกร ชินว...
ชื่อผู้แต่งบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557
เลขเรียกQC981.8.G56 บ623 2557,363.73874 บ263ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClimate@risk ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย / บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อำนาจ ชิดไธสง, ศุภกร ชินวรรโ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557.
เลขเรียก363.73874 บ263ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet the Earth know our love : รักโลกให้โลกรู้ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2553.
เลขเรียกQC981.8.G56 L645 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / อนันต์ คงเครือพันธุ์... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกK3585 ก25 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : งานวิจัยในประเทศไทยด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โครงการเครือข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558, [2015]
เลขเรียกHT371 ก459 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต / [BOOK] นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร และศ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2552.
เลขเรียกTD885.5.G73 น645,386.73874 น645ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกางร่มให้โลกเพราะโลกร้อน / วัฒน์ระวี เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวัฒน์ระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกQC981.8.G56 ว63,363.7387 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQC990.T5 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQC990.T5 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ...
ชื่อผู้แต่งศุภกร ขินวรรโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQC990.T5 ศ7ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร = Climate cha...
ชื่อผู้แต่งปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC : รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 / ศูนย์วิจัย เศรษฐศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียก551.69593 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 / โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกTD885.5.G73 ม782ก,ส.ร. 363.73874 ก584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC / ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553, [2010]
เลขเรียกQC903.2.T5 ก446 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา