Found: 155  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของกลไกยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ภายหลัง ค.ศ.2012 ที่มีต่อประเทศไทย" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 น376ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก52,363.73874 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน / ผู้เขียน กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551.
เลขเรียกQC981.8.G56 ส64 2551,363.73874 ส64ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 องศาโลกาวินาศ : ชี้อนาคตโลกเมื่ออุณภูมิสูงขึ้นทีละองศา = Six degrees / มาร์ก ไลนัส; ศิริพงษ์ วิท...
ชื่อผู้แต่งไลนัส, มาร์ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียก303.485 ล979ซ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees : our future on a hotter planet / มาร์ก ไลนัส ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์...
ชื่อผู้แต่งไลนัส, มาร์ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกQC981.8.G56 ล93 2551,551.6 ล981ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet the Earth know our love : รักโลกให้โลกรู้ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2553.
เลขเรียกQC981.8.G56 L645 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOur choice : ปฏิบัติการกู้โลกร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืน / Al Gore เขียน ; บัณฑิต คงอินทร์ .....
ชื่อผู้แต่งกอร์, อัล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก53,363.7 ก54อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกางร่มให้โลกเพราะโลกร้อน / วัฒน์ระวี เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวัฒน์ระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกQC981.8.G56 ว63,363.7387 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร = Climate cha...
ชื่อผู้แต่งปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / กองสิ่งแวดล้อ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2545.
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451 2544?,363.7387 น210ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451,363.73874 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ ตันติวัสดาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552.
เลขเรียกTD885.5.G73 ช46,363.73874 ช16ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขั้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มีต...
ชื่อผู้แต่งชฎา ณรงค์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกSB327 ช26 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดต...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล, 2555.
เลขเรียก551.6 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา