Found: 512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" และการปฏิบัติต่อ "ความจริง" ของรัฐและประชาชนภายใต้วัฒนธรรม "มือที่สาม" (พ.ศ.2500-ปัจจุบัน...
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547?.
เลขเรียกJQ1745 .อ443 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรวด หิน ดิน ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ = State, Capitalism, and Isan peasantr...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียกDS588.ต5 ส74 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ / สุริยา สมุทคุปติ์ ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียกHD8039.F3 ก181,631.092 ส863ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรวด-หิน-ดิน-ทราย รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ = State, capitalism, and isan peasantry ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียกHD8039.F3 ก181 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการความจริง : การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงของความจริงในสังคมไทย / จัดโดยโครงก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนำเสนอรายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการความจริง การศึกษามิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงของความจริงในสังคมไทย (2548 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เลขเรียก303.4 ก475กก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา : การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 27 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนากระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก6556 2548,303.44 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสวัฒนธรรม : ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - มิถุนายน 2547 / เรืองฤทธิ์ ประสันรักษ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2547.
เลขเรียกH62.A1 ก56 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516 - 2530 / สิท...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียกHQ799.2.P6 ส234 2552,วจ 306 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีรัตนโกสินทร์และนักคิดแบบอย่างภูมิปัญญาไทย / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2483-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539.
เลขเรียกHN700.565 .น75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / โดย ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
ชื่อผู้แต่งปรีชา คุวินทร์พันธุ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกHN700.55.Z9S6 ป46
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดเพื่อสังคม / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกHF5415.122 พ239,659 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย / คณะผู้วิจัย: อนุชาติ พวงสำลี [หัวหน้าโครงการ], ...
ชื่อผู้แต่งอนุชาติ พวงสำลี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หจก.วศินการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHC445 .อ373 2545,330.9593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา