Found: 651  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 บทเรียนการบริหาร-การตลาด / ผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2537.
เลขเรียกHF5415.13 ร192 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 บทเรียนการบริหาร-การตลาด / โดย ภัชราพร ช้างแก้ว, บรรณาธิการ และสมาคมธรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2540.
เลขเรียกHF5415.13 ร5 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องน่ารู้เคียงคู่ธุรกิจ / ธวัช ภูษิตโภยไคย
ชื่อผู้แต่งธวัช ภูษิตโภยไคย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกHD30 ธ392 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcademic business conference / คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. คณะอุตสาหกรรมบริการ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 25.
เลขเรียก658 ส133อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAlignment : การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ / โดย Robert S. Kaplan \& David P. Nor...
ชื่อผู้แต่งแคปแลน, โรเบิร์ต เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกHD56 ค83,658.4012 ค75อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChulalongkorn review ฉบับพิเศษ : รวมบทความด้านบัญชี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เงินทุนจุฬาลงกรณ์วารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538?].
เลขเรียก657 จ683 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForbes billionaires : ไอดอลนักล่าฝัน เศรษฐีพันล้าน / แม่ขวัญข้าว
ชื่อผู้แต่งแม่ขวัญข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามพริ้นท์, 2555.
เลขเรียกHG179 ม859
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet Backed ระดมทุนร้อยล้านสร้างฝันสตาร์ทอัพ / อีแวน แบร์, อีแวน ลูมิส ; ดนุพล กิ่งสุคนธ์, บรรณาธิการ...
ชื่อผู้แต่งอีแวน, แบร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
เลขเรียกHG4027.6 บ895 2560,658.15224 อ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHi-Speed MBA / บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ จำกัด, 2544.
เลขเรียกHF5415.13 ฮ975,658 ฮ971
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA handbook : คู่มือสำหรับนักบริหารและนักศึกษาปริญญาโท / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรัน...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีแอนด์เอ็น, 2551.
เลขเรียกHD37.T5 ส876 2551,658 ค 10/2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoney machine : วิธีคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / อารักษ์ ราษฎร์บริหาร.
ชื่อผู้แต่งอารักษ์ ราษฎร์บริหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nut Republic, 2546.
เลขเรียกHG4026 .อ647 2546,658.15 อ654ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา