Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving modern tropical : a sourcebook of stylish interiors / Richard Powers ; Text by Phyllis Rich...
ชื่อผู้แต่งPower, Richard.
พิมพลักษณ์London : Thames \& Hudson, 2012.
เลขเรียกNK1990 P6,747.0913 P888L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหว...
ชื่อผู้แต่งศิราณี อินทรหนองไผ่ 2513 -
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก362.1 ศ453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหว...
ชื่อผู้แต่งศิราณี อินทรหนองไผ่
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 610.73 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557
เลขเรียกวจ 362.1 อ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
เลขเรียก362.1084 อ372ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 362.1 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, [2559?]
เลขเรียกวจ 362.1 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งวิมลจันทร์ นาคจันทึก.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, 2550.
เลขเรียก306.742 ว663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งวิมลจันทร์ นาคจันทึก
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?]
เลขเรียกHQ242.55.N33 ว663
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งวิมลจันทร์ นาคจันทึก.
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?].
เลขเรียกHQ242.55.N33 ว663
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย : รายงานการวิจัย / ก...
ชื่อผู้แต่งกิติยา โต๊ะทอง ผู้วิจัย
เลขเรียก362.1 ก677บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ / กุลภา วจนสาระ
ชื่อผู้แต่งกุลภา วจนสาระ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกHV8738 ก74 2561,WA305.1 ก728ป 2561,365.66 ก728ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อคุณภาพบริการพยาบาลด้านการสื่อสาร หน่วยงานผู...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เพิ่มพูล
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 610.73 ส75ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา