Found: 171  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 พ653 2551,658.403 พ 765 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 บทเรียนจากชุมชน : คู่มือการดำเนินงานและติตตามโครงการพัฒนาการเมือง / ทศพล สมพงษ์
ชื่อผู้แต่งทศพล สมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาปันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกHD69.P75 ท238ส,307.14 ท156ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จัง...
ชื่อผู้แต่งจินดา จันที
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก355.02
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการ / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียก658.404
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการ / สีดา สอนศรี ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก658.404 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโครงการทางวิชาการสำหรับครูประถมและรูปแบบโครงการฝึกอาชีพ = The management of the academic pr...
ชื่อผู้แต่งกุลจิรา รักษนคร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียก658.404 ก74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำงบประมาณและโครงการในโรงเรียน / ผดุง อัมพรมุณี
ชื่อผู้แต่งผดุง อัมพรมุณี
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี, 2542
เลขเรียก371.206 ผ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายละเอียดโครงการงานสถาปัตยกรรม : เพื่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง = Architectural p...
ชื่อผู้แต่งวิมลสิทธิ์ หรยางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จี. บี. พี. เซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกNA2750 ว673ก,729 ว367ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม = Architectural programming / โดย นฤพนธ์ ไชยยศ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ไชยยศ.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543.
เลขเรียกNA2750 .น46 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 / ภาระโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.), สำนักงาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน.], 2553, [2010]
เลขเรียกH62.A5 ก499 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด [text] / สำนักนโ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551
เลขเรียกสร 658.404 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งมยุรี อนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 ม47 2551,658.404 ม16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา