Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2008 3ds max 2008 V-Ray 1.5 / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ [text]
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี่ พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกT385 ภ432 2551,005.369 ภ24ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2010 เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ ฉบับสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกT385 ช358ข,006.68 ช 408 อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2012 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกT385 ธ199อ 2555,006.68 ธ36อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบและลาย / โดย ศาสตราพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2530.
เลขเรียกNC650 ศ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกในการออกแบบวิศวกรรม เล่ม 2 ธีรยุทธ สุวรรณประทีป [Text]
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ สุวรรณประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ม.ป.ป
เลขเรียก621.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : กรณีตัวอย่างอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำที่ชุมชนบ...
ชื่อผู้แต่งสันติ พูลเกษร
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชา "การออกแบบ" สำหรับนิสิตศิลปศึกษา / สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ = Construc...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ เทียนสุวรรณ
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบ / วัฒนะ จูฑะวิภาต
ชื่อผู้แต่งวัฒนะ จูฑะวิภาต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปรารถนา, 2521
เลขเรียก745.4 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบ-เขียนแบบ / สมทรง เวียงอำพล
ชื่อผู้แต่งสมทรง เวียงอำพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
เลขเรียกNC703 ส251ก 2529,745.4 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลสำหรับเครื่องอุสาหกรรม (หน่วย ST) / กิตติ อินทรานนท์
ชื่อผู้แต่งกิตติ อินทรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2529
เลขเรียก621.815 ก14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต / ชัยนนท์ ศรีสุภานนท์.
ชื่อผู้แต่งชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกTH4511 ช641,658.23 ช387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต / ชัยนนท์ ศรีสุภานนท์.
ชื่อผู้แต่งชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2552.
เลขเรียกTS177 ช64,658.23 ช116ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อกราฟิค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2527
เลขเรียก745 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา