Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 เซียนเขียนให้อ่าน / กรมประชาสัมพันธ์เขต 2
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์เขต 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์, 2552
เลขเรียกHM263 ส728,808.066 ป1711ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องR&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นามทองต้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2557.
เลขเรียกLB2369 อ166r 2557,808.066 อ166อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกR852 พ697,W20.5 พ697ก 2542,616.9072 พ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก...ไฟใต้ ใครบงการ ? / สอาด จันทร์ดี.
ชื่อผู้แต่งสอาด จันทร์ดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550?].
เลขเรียกDS588.ต8 ส56,001.4 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ : แนวคิดและกรณีศึกษา / สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์...
ชื่อผู้แต่งสมพร อิศวิลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561.
เลขเรียก001.4 ส166ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ = Program evaluation / ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก658.403 ธ654ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ = Program evaluation / เชาว์ อินใย
ชื่อผู้แต่งเชาว์ อินใย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกHD69.P75 ช755 2553,658.404 ช517ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง / นว...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียก808.066 น297ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนร...
ชื่อผู้แต่งจงกล วจนะเสถียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1528 จ22 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ / สกล เกิดผล.
ชื่อผู้แต่งสกล เกิดผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.
เลขเรียก808.066 ส117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ / โกวิท ประวาลพฤกษ์, กมล ภู่ประเสริฐ, สงบ ลักษณะ
ชื่อผู้แต่งโกวิท ประวาลพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2531?]
เลขเรียกLB1027 ก951,808.06 ก951ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงบรรยาย จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง / จิตราภา กุณฑลบุตร
ชื่อผู้แต่งจิตราภา กุณฑลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้ง, 2557
เลขเรียกH61 จ459 2557,001.433 จ459ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
ชื่อผู้แต่งบุญชม ศรีสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553
เลขเรียกQ 180 .T5 บ43 2553,001.43 บ424ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท / ชัยเลิศ ปริสุทธกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยเลิศ ปริสุทธกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก001.42 ช428ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา