Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกLB2369 พ771 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาน, 2551.
เลขเรียกLB2369 พ65,001.4 พ771ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเขียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในคอลัมน์ "Mind Management" ในนิตยสาร Secret = Inspiration writi...
ชื่อผู้แต่งปณิตา สมบัติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในสารคดีเรื่อง เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง/ วรรณภรณ์ จึงมั่นคง.
ชื่อผู้แต่งวรรณภรณ์ จึงมั่นคง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPN ว255 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำรายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : คู่มือนักศึกษา / คณะวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก808.066 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / วรนุช ลิ่ม
ชื่อผู้แต่งวรนุช ลิ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62 ค218ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนนิทานสำหรับเด็กของโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม = An Eval...
ชื่อผู้แต่งจินดา ไผทฉันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62 จ468ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา์เขียนแบบก่อสร้าง 1เรื่องหลักการเขียนแบบก่อสร้าง สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งนิภา สุขแก้ว
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก373.1334 น 676 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการใช้คำในข้อความข่าวสั้น : กรณีศึกษาข่าวการเมือง/ สิริภา ค้ำคูณ.
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว ปาจิตร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
เลขเรียกPN ก632 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเสียดสีและกลวิธีที่ปรากฏในนิทานล้านบรรทัด ของ ประภาส ชลศรานนท์/ กมลพรรณ อ่างสินทร์.
ชื่อผู้แต่งกมลพรรณ อ่างสินทร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาในคอลัมน์ "ก็อซซิปการเมือง" หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / จริยาวดี นนทิจันทร์.
ชื่อผู้แต่งจริยาวดี นนทิจันทร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ในนวนิยาย เรื่องรักในม่านฝน : ภาพลักษณ์เวียดนามในมุมมองนักเขียนไทย...
ชื่อผู้แต่งรจนา เทียนแดง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สารนิพนธ์จีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 1-...
ชื่อผู้แต่งพัชชญา พิญญพงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการสัมภาษณ์ข่าวบันเทิงในนิตยสารทีวีพลู/ พรพิมล ขาววงษ์.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ขาววงษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาษาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทย-จีน / อุษาวดี ตรีกลาง.
ชื่อผู้แต่งอุษาวดี ตรีกลาง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2559.
เลขเรียกPN อ864 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา