Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 พ653 2551,658.403 พ 765 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง87 เคล็ดลับ : เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ / พิาณุ ฟองศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกLB2369 .พ66 2551,808.066 พ75ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC\&D สุดยอดนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน : มิติใหม่ของการจัดทำผลงานวิชาการของข้าราชการครู ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
เลขเรียกLB2369 ถ1714 2551,370.9593 ถ56ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDisruption model : การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ (Quality innovation 3D) / ถวัล...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
เลขเรียกLB2839 ถ56,808.066 ถ267ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549.
เลขเรียกLB1047.3 ถ57,808.066 ถ17ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) สำหรับผู้...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549.
เลขเรียกLB1047.3 ถ267ฮ 2549,808.066 ถ17ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา = Advertising creative strategy / นวฤทธิ์ อัคควรกิจ
ชื่อผู้แต่งนวฤทธิ์ อัคควรกิจ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2551
เลขเรียก659.1 น179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์ 2 ระดับ 7 (อาวุโส) และอาจารย์ 3 / ถวัลย์...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538.
เลขเรียกLB2839 ถ267ก,808.066 ถ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผล / นิศา ชูโต.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ทส์ปอยท์, 2543.
เลขเรียกHD69.P75 น66,001.433 น38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ = Publishing journal articles / ผู้เขียน, Lucinda Becker, Pam D...
ชื่อผู้แต่งเบรกเกอร์, ลูซินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำภา ดาราศรี, 2557.
เลขเรียกPN146 บ257 2557,808.066 บ422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ = Program evaluation / เชาว์ อินใย.
ชื่อผู้แต่งเชาว์ อินใย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกHD69.P75 �75 2555,658.404 ช727ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา