Found: 675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกLB2369 พ65 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. [book].
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์งาม, 2552.
เลขเรียก808.066 พ771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง175 ตัวอย่างเอกสารประวัติส่วนตัวเพื่อให้ได้งาน / ของ Richard H. Beatty ; แปลและเรียบเรียงโดย สุปัญญ...
ชื่อผู้แต่งBeatty, Richard H.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541.
เลขเรียกT11 บ352,651.75 บ351ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ดาราพร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกK ห111,ส.ร. 808.066 ด272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง87 เคล็ดลับ : เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ [พิมพ์ครั้งที่3 2553] / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2553
เลขเรียกLB3045.5 พ772 2553,808.06 พ238ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn examination of the factors predicting verbatim plagiarism in English academic writing in Thai con...
ชื่อผู้แต่งRatchada Phuchongcharoen.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์แนวใหม่ และแบบปกติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2547.
เลขเรียก808.066 ถ267น7 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 25-
เลขเรียก378.015 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่-นักวิจัยใหม่ : โครงการสัมมนา
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่-นักวิจัยใหม่ (2548 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและการเขียนรายงาน / โดย จริยา จริยานุกูล และนิตยา ผิวเหลือง
ชื่อผู้แต่งจริยา จริยานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2542.
เลขเรียกZ665 จ167ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual / ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์, จารุวรรณ ยอดระฆัง
ชื่อผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552.
เลขเรียกHD30.28 ธ251 2552,650.1 ธ251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา