Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcrete : architecture \& design / Manuela Roth.
ชื่อผู้แต่งRoth, Manuela.
พิมพลักษณ์[Salenstein, Switzerland] : Braun, 2012.
เลขเรียกNA4125 R845,721.0445 R742C 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร / ฝ่ายวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืชและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2549.
เลขเรียกKPT3011 ก117 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์...ของชาวหนองตอกแป้น : [BOOK] โครงการวิจัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำ...
ชื่อผู้แต่งพรพิตา คลังภูเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.), [2550?].
เลขเรียก631.584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายผลสู่สาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก330.9593 ส162ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังเกษตร / นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2526.
เลขเรียก630 น121ก2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร text : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555
เลขเรียก630.7 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดเกษตร / พิทักษ์สิทธิ์ ฉายาภูติ
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527
เลขเรียก381.41 พ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดและนโยบายการเกษตร = Agricultural marketing and policies / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528.
เลขเรียกHD9000.5 ม246ก ล.1-2 2528,338.1 ม565อ 2/2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่ / ประเชิญ กาญานโนมัย.
ชื่อผู้แต่งประเชิญ กาญานโนมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์ , 2542.
เลขเรียก633.18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำไร่ทับทิม บุเรศร บำรุงการ [Text]
ชื่อผู้แต่งบุเรศร บำรุงการ
พิมพลักษณ์แพร่พิทยา พระนคร
เลขเรียก634
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำไร่พุทรา ฉบับสมบูรณ์ สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย [Text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย,นิติบุคคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พระนคร แพร่พิทยา 2505
เลขเรียก634
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนาการเกษตร / ทิพวรรณ ลิมังกูร
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ลิมังกูร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2548?]
เลขเรียกS471.T5 ท478ก 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด = Good agricultural practices for mize se...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2559
เลขเรียกสร 633.1523 ม435ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว = Good agricultural practices for rice / สำนักงานมาตรฐานสินค้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551
เลขเรียกSB191.R5 ก469 2551,สร 633.18 ม435ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา