Found: 665  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Internet graphics toolkit / Steve Rimmer.
ชื่อผู้แต่งRimmer, Steve.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hill, c1996.
เลขเรียกT385 R5i,421.52 ป695ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญาร่วมกับการใช้เพลงกล่อมเด็กในจังหวัดสงขลาที่มีต่อความเข้าใจใน...
ชื่อผู้แต่งศุภสุตา ชุมนิรัตน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.62 ศ861ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 ต83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ KWL เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งบุศรินทร์ สมบัติ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา เพ็งลี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.918407 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรี...
ชื่อผู้แต่งวันทา สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.918407 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดงามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนส...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี กันกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสำลี ทองธิว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก371.102 ส217ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลวิธีการสอนภาษาไทยตามแนวคิดสมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการอ่านและการเขียนคำสำหรับนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งเอมฤดี สมัครลาน
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.9107 อ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้กลุ...
ชื่อผู้แต่งกลิ่นขจร เจียมเกาะ
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 495.9107 ก47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยและการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วยวัฏจักรการ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เมิดไธสง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ...
ชื่อผู้แต่งเกตุจันทร์ ไพศาลธรรม
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 495.91 ก83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนคำโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งภาวิดา ลุงนาม
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 ภ65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความแล...
ชื่อผู้แต่งปิลันธร ชินกร
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวจ 495.9107 ป74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา