Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 สุดยอดผลงานเรขศิลป์ในรัชกาลที่ 9 / บรรณาธิการ วิมลลักษณ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกNC1001 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design quiz : ออกแบบอย่างไรให้สวย? = Quiz de manabu design : layout no kihon / Kumiko Tana...
ชื่อผู้แต่งทะนะกะ, คุมิโกะ
เลขเรียก741.6 ท111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPageMaker 6 : คู่มือเรียนการใช้โปรแกรม PageMaker 6 ด้วยตนเอง / ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ จันเสรีกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Image Focus, 2539.
เลขเรียกZ253.532.P33 ป412 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแส 30 / วรวิชญ เวชนุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งวรวิชญ เวชนุเคราะห์.
เลขเรียก760 ว17ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาพประกอบในสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ของห้างสรรพสินค้าในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี : รายงานการวิจ...
ชื่อผู้แต่งเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2552.
เลขเรียก659.132 ย539ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย : รายงานการวิจัย / กรณิการ์ รักธ...
ชื่อผู้แต่งกรณิการ์ รักธรรม ผู้วิจัย
เลขเรียก659.132 ก152ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ / ณวัฒน์ อินทอง = Print advertisng design for mode...
ชื่อผู้แต่งณวัฒน์ อินทอง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Publicat...
ชื่อผู้แต่งสถาพร ใจมุ่ง
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย / ศรัณยุ ลอพันธุ์ไพบูลย์ = Print...
ชื่อผู้แต่งศรัณยุ ลอพันธุ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทโฆษณา = Creative Copy Writing / ธิติ รักชาติ.
ชื่อผู้แต่งธิติ รักชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2552.
เลขเรียก659.1 ธ343ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณา / สิทธิชัย ชื่นชูวิทย์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ชื่นชูวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2543.
เลขเรียกHF5823 ส722ก 2543,659.1 ส722ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนบทโฆษณาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งภณิดา ยานะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 659.1 ภ143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา