Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การรับและแสดงสัญญาณ EKG บนคอมพิวเตอร์หลายช่องสัญญาณ" / โดย โกสิน เทอดสุวรรณ, ณัฐวุฒิ แท่นคำ
ชื่อผู้แต่งโกสิน เทอดสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign explorer 99 SE Protel 99 / บัณฑิต จามรภูติ
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิต, 2544.
เลขเรียกTK7868.P7 บ259ค 2544,621.319 บ259ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy Pspise for Windows / ธวัชชัย ชยาวนิช
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชยาวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2542.
เลขเรียกTK454 ธ394,005.437 ธ394อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPSpice สำหรับวงจรแปลงผันกำลัง / อภินันท์ อุรโสภณ
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ อุรโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกTK454 อ-พ 2556,621.3815 อ16พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2537 ครั้งที่ 6 = 16th NECTEC Annual Conference / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก621.3 พ528ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลสัญญาณดิจิตอล : ตอนการออกแบบวงจรกรองดิจิตอล = Digital signal processing : digital filter d...
ชื่อผู้แต่งไพรัช ธัชยพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกTK5102.5 พ987ก 2535,621.381 พ987ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์การใช้งานของ TinaLab Card / โดย วุฒิศักดิ์ นาทัน, อรุณี คาตะขบ
ชื่อผู้แต่งวุฒิศักดิ์ นาทัน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2452.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ CPLD ในวงจรควบคุมตำแหน่ง 2 มิติ / โดย ธนิต สุขสว่าง, วชิรวัฒน์ อินทร์อุดม
ชื่อผู้แต่งธนิต สุขสว่าง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล VHDL / โดย จักรนรินทร์ คงเจริญ
ชื่อผู้แต่งจักรนรินทร์ คงเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม PSpice = Electronics circuits and devices analy...
ชื่อผู้แต่งธนันต์ ศรีสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2550
เลขเรียกTK454 ธ36,621.319 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC [electronic resource] / สุรชัย วรรณานิภายน, อรรถพล...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย วรรณานิภายน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุมสายโทรศัพท์สาขาขนาดเล็กระบบอิเล็กทรอนิกส์ / อนุรักษ์ เถื่อนศิริ = Construction of a smal...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ เถื่อนศิริ 2498-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างวงจรกรองความถี่ไบควอต OTA-C ที่โปรแกรมได้ทางดิจิตอลด้วยโปรแกรม PSPICE [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งอาณัติ เหมาะดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นชุดปฏิบัติการวัดเสมือน เรื่องวงจรกรอ...
ชื่อผู้แต่งนิติพัฒน์ พิสุทธิพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบ PCB โดยใช้ซอฟต์แวร์ EDA [electronic resource] = Printed circuit board design with software...
ชื่อผู้แต่งตำนาน ตาประโคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา