Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอ ด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณ...
ชื่อผู้แต่งประณัฐ โพธิยะราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพอัญมณีในงานโฆษณา = Jewelry photography in advertising / โดย ชูเกียรติ อ่อนชื่น.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ อ่อนชื่น.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบบัตรอวยพรกระดาษสา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / โดย อิสรา ...
ชื่อผู้แต่งอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
เลขเรียกTT872 อ65 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปฏิทินบาร์โค้ดสองมิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งจิรนัยน์ ยอดดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 741.6 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีสื่อสารใกล้เขตข้อมูลสำหรับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนด...
ชื่อผู้แต่งสกลวรรณ เชื้อภักดี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 741.6 ส24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมโดยใช้ทฤษฎีมนุษย์เป็นศูนย์กลา...
ชื่อผู้แต่งปริญญา พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.6 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง พลาสติกเจ้าปัญหา = The development Infographic : Plastic jao pay ha / ราย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร ปัดทุม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก741.6 ศ183ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ / วันเพ็ญ ชัยคำภา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกR850 ก64,HC445 ง319 2551,613 ง355 ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพศิลปะที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทฤษฎีด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของนฤมิตศิลป์ :...
ชื่อผู้แต่งศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์ในส่วนนำภาพยนตร์ = A study of graphic design in movie title sequence / โ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร กิจรัตนา.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์ในเกมพัฒนาศักยภาพของสมองด้านความจำ = A study of graphic design elements i...
ชื่อผู้แต่งวรีรัตน์ ว่องระวัง.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลวดลายศิลปกรรมล้านนาที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียก745.0285 ว256ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ยาเพื่อคนไม่รู้หนังสือ = Symbolic design as insturction...
ชื่อผู้แต่งกานตนันต์ บูรณดิลก.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าชาวเขาเผ่าม้ง = The study of packaging graphic de...
ชื่อผู้แต่งนรชัย รัตนสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา