Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer art \& graphic design CS5 เส้นทางสู่การเป็นนัก graphic designer มืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิร...
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2555.
เลขเรียกT385 ว184ค,006.686 ว113ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfo graphic design ฉบับ Quick start + easy workshop + make money / ธัญธัช นันท์ชนก
ชื่อผู้แต่งธัญธัช นันท์ชนก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559
เลขเรียกNC997 ธ469,741.6 ธ113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่องผลของคุณภาพสิ่งพิมพ์ประเภทเยื่อกระดาษที่มีต่อระบบการพิมพ์การออกแบบกราฟิคและบรรจุภัณฑ์ก...
ชื่อผู้แต่งชัยมิตร แสวงมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2548.
เลขเรียก760 ช216ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศุึกษากระบวนการผลิตอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน เรื่อง "ทำอย่างไร ให้ชนะพุง"/ อานันต์ วังสุข.
ชื่อผู้แต่งอานันต์ วังสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียก741.6 อ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟฟิกเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์ / อุมาพร ประชาชิต.
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ประชาชิต.
พิมพลักษณ์ศรีษะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, 2557.
เลขเรียก741.6 อ46ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟฟิกและบรรจุภัณฑ์ไวน์กลุ่มเกษตรสหกรณ์ภัทราวรรณ จ. สมุทรปราการ : = Graphic and package d...
ชื่อผู้แต่งชัยมิตร แสวงมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547.
เลขเรียก760 ช216ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิก = Graphic Design / ศิริพรณ์ ปีเตอร์.
ชื่อผู้แต่งศิริพรณ์ ปีเตอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดี้ยนสโตร์, 2549.
เลขเรียกNC1001 .ศ655 2549,741.6 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโมชั่นกราฟิกเรื่องเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Motion graphic design of learning di...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อยู่ชุ่ม
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบในศตวรรษที่ 20 / วรสิทธิ์ มุทธเมธา ; [บรรณาธิการ ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์]
ชื่อผู้แต่งวรสิทธิ์ มุทธเมธา.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียกNK1510 .ว445 2550,745.2 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือใหม่ Illustrator CS6 หัดวาดภาพให้สวยโดนใจ / มนัสสินี ล่ำสันเทียะ.
ชื่อผู้แต่งมนัสสินี ล่ำสันเทียะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2556.
เลขเรียกT385 ม173,006.68 ป74ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือใหม่ Illustrator CS6 หัดวาดภาพให้สวยโดนใจ [แผ่นวีดิทัศน์]/ มนัสสินี ล่ำสันเทียะ.
ชื่อผู้แต่งมนัสสินี ล่ำสันเทียะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟาย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการผลของคุณภาพสิ่งพิมพ์ประเภทเยื่อกระดาษที่มีต่อระบบการพิมพ์การออกแบบก...
ชื่อผู้แต่งชัยมิตร แสวงมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2548.
เลขเรียก760 ช216ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS3 ฉบับสมบูรณ์ : พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง / ปิยะ นาคสงค์ ...
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
เลขเรียกT385 ป621ร,006.68 ป36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบกราฟฟิค / Chaimitr Sweangmonkol.
ชื่อผู้แต่งชัยมิตร แสวงมงคล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?]
เลขเรียก741.6 ช413อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา