Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / นราวดี โลหะจินดา, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษษกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552.
เลขเรียกDS568 ห159,745.1 น46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานอนุรักษ์มรดกไทย : กิจกรรมช่างศิลปไทย.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา, 2536.
เลขเรียกCC136 .ง63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปภัมภ์, 2559
เลขเรียกP35.5.T7 ก-ภ 2559,306 ภ483ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิแผ่นดินไทยมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกDS586.8 ภ669,ส.ร. 923.1593 ภ416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่จังหวัดชายแดนใต้ / บรรณาธิการ โดย เขมชาติ เทพไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2556
เลขเรียกDS588 ม 2556,959.3 ม34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบ้าน : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุ่มทะเ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียกPN1979.ห34 พ66 2553,791.5 พ34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียกDS568 ก42,306.09593 ก218ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยอารยะอัครศิลปิน" กิจกรรม "เยาวชนสร้างฝันสันติภาพด้วยมิติวัฒนธรรม" และกิจกรรม "ศิลปินร...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกDS568 บ75 2558,790.1922 บ674ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานฉบับสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, 2548.
เลขเรียกS946.34.T5 ค944 2548,333.91 คก961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา