Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทย : การสัมมนาวิชาการ = Proceedin...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี (2548 : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549
เลขเรียกNA9053.C6 ก64 2549,720.288 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีตั้งธรรมหลวงของชุมชนบ้านวังหม้ออย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน = Conse...
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 709.0959367 ฐ251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 อิโคโมสกับบทบาทของเครือข่ายการอนุรักษ์และพ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี (2547 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก64 2547,720.288 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน / [จัดโดย] อิโคโมสไทย ; รัศมี รัตนไชยานนท์ บ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2551.
เลขเรียกCC135 .ก655 2551,930.1 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ตลาดโบราณแบบมีส่วนร่วม / โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการ...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาตลาดโบราณบางพลีในเชิงอนุรักษ์ "การอนุรักษ์ตลาดโบราณ" (2553 : สมุทรปราการ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2553.
เลขเรียกHF5470 ก525 2553,อ 712 ก525ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการปูชนียสถาน : Proceedings Icomos Thailand International Conference 2008 "Cons...
ชื่อผู้แต่งIcomos Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2554.
เลขเรียกBL580 อ62ก 2554,726 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนวัตกรรมท้องถิ่น : เรียนรู้ด้วยตนเองกับกรณีศึกษาจริง 250 เรื่อง / โดย จรัส สุวรรณมาลา ... [แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีใหม่ท้องถิ่น, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค725 2551,352.1409593 ค46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่าง ๆ ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 2 [electronic resource] : เกาะรัตนโกสินทร์ (เที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามโซนดอทเน็ท, [255-]
เลขเรียกDS568 ซ332 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่าง ๆ ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 3 [electronic resource] : ไหว้พระ 9 วัด (กรุงเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามโซนดอทเน็ท, [255-]
เลขเรียกDS568 ซ332 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่าง ๆ ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 4 [electronic resource] : วัดโพธิ์และศิลปะจีน (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามโซนดอทเน็ท, [255-]
เลขเรียกDS568 ซ332 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ / จัดโดย โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554 : มหาสารคาม)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกZ701 ก525 2554,091 ส615บ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นเมืองเก่าให้มีชีวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่าจากญี่ปุ่นถึงไทย / อาภรณ์ จันทรสมวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ จันทรสมวงศ์.
พิมพลักษณ์กีรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2554.
เลขเรียกCC135 .อ64 2554,307.34 อ26ฟ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิแผ่นดินไทยมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกDS586.8 ภ669,ส.ร. 923.1593 ภ416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูหางเครื่องบางเสร่ / ผู้วิจัย พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2552].
เลขเรียกGV1785.8 พ25,793.31 พ128ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน : การจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี / เขียน/เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เบาเนิด.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกCC135 .ส73 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา