Found: 163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Timber heritage and cultural tourism : Values, Innovation and visitor management" : November 6-9, 2...
ชื่อผู้แต่งProceedings international conference ciav+ictc 2015 "timber heritage and cultural tourism :values, Innovation and visitor management" (2015 : Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOSMO Thailand, 2016
เลขเรียกCC137 P76 2016,306.095 C755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทย : การสัมมนาวิชาการ = Proceedin...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี (2548 : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549
เลขเรียกNA9053.C6 ก64 2549,720.288 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เส้นทาง 8 วิถี แห่งอารยธรรมไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2556
เลขเรียกDS568 ก-ก 2556,959.3 ก176ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian urban heritage / editor : Saowalux Phongsatha Poshyanandana ... [et al.].
ชื่อผู้แต่งProceedings icomos thailand international conference (2011 : Phuket, Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOMOS Thailand Association, 2012.
เลขเรียก306 P963A 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian urban heritage : Phuket Thailand Oct 15-17 2011 = มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย : ภูเก็ต 15-17 ตุล...
ชื่อผู้แต่งIcomos thailand international conference (2011 : Phuket, Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, B.E. 2555 [2012]
เลขเรียกHT147.A2 I61,720.288 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องICOMOS Thailand International Conferece 2011 Asian urban heritage : Proceedings of the ICOMOS Thail...
ชื่อผู้แต่งProceedings icomos thailand international conference 2011 "asian urban heritage" (2011: Phuket, Thailand).
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOMOS Thailand, 2012.
เลขเรียกCC135 .P72 2011,720.288 I17P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld heritage-shared heritage : Nomination, values and management / Icomos Thailand
ชื่อผู้แต่งProceedings ICOMOS Thailand international conference 2009-2010 "World heritage-shared heritage : Nomination, values and management" (2010: Songkhla)
พิมพลักษณ์Bangkok : Icomos Thailand, 2554
เลขเรียก959.3 P963W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
ชื่อผู้แต่งยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิญญูชน 2559
เลขเรียกKPT3183 ย55 2559,344.59309 ย158ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียวและเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกฟอรั่ม, 2556
เลขเรียกHT178.J3 ม614 2556,307.3416 ก17115 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516 - 2530 / สิท...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช โรหิตะสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียกHQ799.2.P6 ส234 2552,วจ 306 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค ... [และคนอื่น ๆ] ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS568 .ก622 2547,915.93 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554.
เลขเรียกDS 568 ธ15ก 2554,930.1068 ธ15ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554
เลขเรียก306.4 ธ259ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมื...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เถาทอง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
เลขเรียก930.1593 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา