Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกาย--ในช่องฟืน" : โครงการศึกษาองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ "ชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้" กรณีศึกษา : บ้าน...
ชื่อผู้แต่งแพรพิไล พันธุรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2551.
เลขเรียกSH327.7 พ8ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : กรณีศึกษาจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ / บรรจง นะแส ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกSH329.C57 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : กรณีศึกษาจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ / บรรจง นะแส ... [และคนอื่น ๆ]...
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกSH307 ก446 2545,333.916416 ก446 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : กรณีศึกษาจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ / บรรจง นะแส... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกS946.34 .T5 ก6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : กรณีศึกษาจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ /cบรรจง นะแส ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกQH541.5.C65 ก446 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูนที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายขอ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
เลขเรียกQE471.15.L5 ป4ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรในพรุควนเคร็ง : การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการจัดการทรัพยาก...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกQH541 ก64 2545,333.918 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ...
ชื่อผู้แต่งชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536
เลขเรียก370.193 ช46ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : สิ่งแวดล้อม'47 [การสัมมนา] 5-6 มิถุนายน 254...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ครั้งที่ 8 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย], 2547.
เลขเรียก363.7 ก525ส 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลองนาทับ--ชีวิตกับสายน้ำ / โดย นูรีซา สะแปอิง
ชื่อผู้แต่งนูรีซา สะแปอิง
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2549
เลขเรียก915.93 น417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / อาร...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ มณีนิล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เลขเรียก333.72 อ27ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความตระหนักของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ...
ชื่อผู้แต่งสมพร วิทวัสการเวช.
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
เลขเรียก333.72 ส16ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกHN700.55.ส2 น43,333.9163 น272ฅ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในโครงการโลกสดใสในบ้าน...
ชื่อผู้แต่งอำนวย ประสิทธิ์พรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้, 2540.
เลขเรียกS946.34.ท9 อ63,333.72 อ681ง 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา