Found: 1,197  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก : เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน / กระทรวงเกษตรและสหกร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552]
เลขเรียกS494.5.A65 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen Executive Yuan, [253-]
เลขเรียกS544.5.T5 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี การส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2537?]
เลขเรียก334.34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2544.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, [2544]
เลขเรียกS544.5.T5 ส145 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 630.715
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 ปี สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2556
เลขเรียก333.31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา กษัตริย์เกษตร / กรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกS494.5.D58 ป818,ส.ร. 923.1953 ภ416ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISO 9000 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = ISO 9000 for agricultural extension and development / ส...
ชื่อผู้แต่งสมยศ บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart farmer รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ / พิชญา เมืองเนาว์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559.
เลขเรียกS 544.5 .T5 ส16 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart farmer รู้ไว้--ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ / บรรณาธิการ, พิชญา เมืองเนาว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559.
เลขเรียกS544.5.T5 ส46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSustainable irrigated agriculture project (SIRAP) : gender development, evaluation report / Royal ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ค.ศ. 1998 [2540]
เลขเรียกS544.5.T5 ซ132
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมวิชาการเกษตร / โดย ปฐม มณีโรจน์
ชื่อผู้แต่งปฐม มณีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิ่นเกล้าการพิมพ์, 2532.
เลขเรียกS293 ป141,354.59307 ค961 2 ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตร / โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งชาติชาย ณ เชียงใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิ่นเกล้าการพิมพ์, 2532.
เลขเรียกS544.5.T5 ช518,354.59307
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา