Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งนัม, มียอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ1037 น65,649.58 น433ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-3 ปี : โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart / คณะวิจัย,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB ก218 2550,028.8 ก218 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจ...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรมแบบอิงประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยการจัดแสดงนิทานประกอบหุ่นมือ สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งธันยาภัทร์ เบญจบริรักษ์กุล, 2522-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกกระจาบ / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2558.
เลขเรียก895.91 ด483น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา