Found: 91  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-3 ปี : โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart / คณะวิจัย,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB ก218 2550,028.8 ก218 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / [ผู้วิจัย, เรืองศัก...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกZ1003 ร863 2550,372.4 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการ...
ชื่อผู้แต่งปิยา ช่อผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1139.R43 ป64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050.42 ก44,028 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษาและชุมชน : โครงการวิจัยย่อย ลำดับที่ 3 / นุชวนา เหลือ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาพื้นฐานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียกวจ 028.55 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดงามมารยาทไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนส...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี กันกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรักการอ่านและการรณรงค์ประหยัดพลังงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์...
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกPN1992.55 ส728,791.45 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพุธเสริมปัญญาโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) / สารนิพนธ์ ของ เพ็ญลักษณ์ สีอ่...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญลักษณ์ สีอ่อน
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 028.55 พ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนชัยนาคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / วิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งสิริภรณ์ อรัญวารี.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.4 ส373ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนชัยนาคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี = The eval...
ชื่อผู้แต่งสิริภรณ์ อรัญวารี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2557.
เลขเรียก372.4 ส373ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งชลนันท์ พลายระหาญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.41 ช222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านของบุคลากรและบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / โสภา กายสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งโสภา กายสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ028 ส9912ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 อำเ...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฏ บุญบุตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.55 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทัพ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบล...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย สายราม
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 371.8 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / การศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวรักษ์ หอมมาก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 028.55 ส85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา