Found: 532  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งนัม, มียอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ1037 น65,649.58 น433ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียน / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2012]
เลขเรียกZ1035.A1 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 โครงการคณิตศาสตร์ : โดย 101 Mathematical projects
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียก510 ร19 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่านจากนายกฯ ทักษิณ / บ้านพิษณุโลก.
ชื่อผู้แต่งบ้านพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกZ1003.5.T5 บ63 2548,028.1 บ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวด...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียกDS586 จ216,808.84079 จ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คมคิด ฝ่าวิกฤตการอ่าน / บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล ; เรียบเรียง นพรัตน์ มุณีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2552.
เลขเรียก028.9 ย 544 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี นิด้าสืบสานพระราชปณิธาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
เลขเรียก378.05 ส181ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง63 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน / ผู้จัดทำ, วิบูลย์ ศรีโสภณ, และวารุณี รักงาน ; ที่ปรึกษา มานพ ษมา...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ศรีโสภณ.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1, 2561.
เลขเรียก028.5 ว634ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoost ไอคิว Build ไอเดีย : เคล็ดลับสอนน้องให้เรียนเก่ง แบบเร่งรัด / เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล: เขียน ...
ชื่อผู้แต่งเดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2553.
เลขเรียกHQ769 ด839B 2553,028 ด839บ 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางอารมณ์ : ภาคการทำความเข้าใจตนเอง / Yu Tian, เรียบเรียง ; Irene ...
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล บุ๊ค ดิสทริบิวเตอร์, 2554.
เลขเรียกBF576 อ442 2554,ย 155.4 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา