Found: 234  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี ช่วยให้ลูกอ่านเก่ง / สองขา
ชื่อผู้แต่งสองขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกLB1139.R4 ส473 2552,649.58 ส473ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียน / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2012]
เลขเรียกZ1035.A1 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา : ภาคจุดประกายปัญญา / Yu Tian, เรียบเรียง ; Irene ...
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล บุ๊ค ดิสทริบิวเตอร์, 2554.
เลขเรียกย 153 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางคุณธรรม / อวี่เถียน ; ไอรีน เป, แปล
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2555.
เลขเรียกBF 723.M54 อ441อ 2555,ย 155.4 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead To Me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / โดย เบอร์นิส อี. คัลบิแน...
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TIME LIFE, [2540-2545?]
เลขเรียกZ1003 ค269ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand conference on reading 2011 : การประชุมวิชาการประจำปี 2554 วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี ( 2554 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องคการมหาชน), 2554
เลขเรียกสร 028.9 ก643ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องþѲҷѡзҧѧèѴԨ蹾鹺ҹѺ硻 / ֡Ҥ鹤 ͧ ѵ ºحͧ
ชื่อผู้แต่งѵ ºحͧ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกLB1573 ร92,Ǩ 372.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนในหลักสูตร นานาชาติที่มีความสามารถในกา...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ทิพย์ญาณวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2548.
เลขเรียกว 372.6521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบล...
ชื่อผู้แต่งนรคิด อาทิเวช
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก028.9 น213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556 = Bangkok World book capital 2013 / สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.
เลขเรียกZ1003.5.T5 ก263 2556,028 ก263 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553
เลขเรียก371.3 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551.
เลขเรียกLB1050 ส72,371.3 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน : สรุปรายงานการ...
ชื่อผู้แต่งปิยา ช่อผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกLB1139.R43 ป64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา