Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี บีโอไอ = 50th Anniversary Office of the Board of Investment / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงท...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559
เลขเรียกJQ1746.Z3อก ส-ห 2559,332.672 ค123 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาการส่งเสริมการลงทุนทางตรง / พรหมมา อินท...
ชื่อผู้แต่งพรหมมา อินทะนาม
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับอินโดนีเซีย / ผกามาศ บัวพรม
ชื่อผู้แต่งผกามาศ บัวพรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายส่งเสริมการลงทุนศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-สปป ลาว / Khampachak Keophuvong.
ชื่อผู้แต่งคำประจักษ์ แก้วพูวงศ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก332.6 ค362ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก บี.โอ.ไอ. (ภาคปฏิบัติ) / รวบรวมโดย บริษัท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2533?]
เลขเรียก343.042
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีและระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษี ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BO...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2533?]
เลขเรียก343.067
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2533?]
เลขเรียก343.052
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนในประเทศกัมพูชา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2536]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...
ชื่อผู้แต่งศศิธร ศรีเลิศชัยพานิช
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับอากรขาเข้าของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน / วันชัย อิสระเสนารักษ์ = Import duty ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย อิสระเสนารักษ์, 2506-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ (น.437) / เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งเดชอุดม ไกรฤทธิ์
เลขเรียก343.087
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ (น.437) / เดชอุดม ไกรฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งเดชอุดม ไกรฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกKPT 3405 ด52 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ (น.437) = International investment law / เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งเดชอุดม ไกรฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ... / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2524-
เลขเรียก332.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา