Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งอมรา จันทรมานะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
เลขเรียกJF1525.C59 พ93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ / บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย = Communication proce...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : "พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน" / อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
ชื่อผู้แต่งอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHM561 อ47,307.1 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติ...
ชื่อผู้แต่งวัชรา บุรีศรี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552 / จำเริญ ยุติธรรมสกุล ...
ชื่อผู้แต่งจำเริญ ยุติธรรมสกุล, 2498-
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก302.2 จ217ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลสื่อของเล่น-การละเล่นพื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหน...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี เศรษฐจิตร, 2525-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสตรีด้านความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสตรี...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต บุญญาวิวัฒน์, 2501-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 / มันทนา บั...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2550.
เลขเรียกHT169.ท9 ก64,WA546.JT3 ก64 2550,613.6 ก17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา : เอกสารการสอนชุดวิชา = Community studies for research and develo...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก302.2 ก522 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและพัฒนาสื่อพื้นบ้าน ก้ากิ่งกะหล่า = Folk media inheritance and development of Ga Ging Gal...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ นาคสมบูรณ์, 2498-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารชุมชน / ดวงพร คำนูณวัฒน์
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกHN700.592.M3 ด211ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกHN700.592.M3 ส852,302.2 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 3013202 [CD-ROM] / ปาริชาต สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งปาริชาต สถาปิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวอีสาน / โดย ฝ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกHM258 ก528 2535,307.078 ม246ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา