Found: 114  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งอมรา จันทรมานะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
เลขเรียกJF1525.C59 พ93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ / บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย = Communication proce...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : "พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน" / อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
ชื่อผู้แต่งอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHM561 อ47,307.1 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติ...
ชื่อผู้แต่งวัชรา บุรีศรี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552 / จำเริญ ยุติธรรมสกุล ...
ชื่อผู้แต่งจำเริญ ยุติธรรมสกุล 2498-
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก302.2 จ217ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร อันนำไปสู่การก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กร...
ชื่อผู้แต่งปณิธา รื่นบรรเทิง 2515-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกP96 .ป36 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลสื่อของเล่น-การละเล่นพื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหน...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี เศรษฐจิตร, 2525-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ยะลา : เอสพริ้นท์, 2561.
เลขเรียกP92.T5 ช573 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสตรีด้านความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสตรี...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ 2501-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกHM263 ก494 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 / มันทนา บั...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2550.
เลขเรียกHT169.ท9 ก64,WA546.JT3 ก64 2550,613.6 ก17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย / ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว = Perception an...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบส...
ชื่อผู้แต่งจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.
เลขเรียกวจ HN49.C6 จ625,วจ 302.2 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา