Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งอมรา จันทรมานะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
เลขเรียกJF1525.C59 พ93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ / บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย = Communication proce...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและธำรงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "จันเสน" จังหวัดนครสวรรค์ ...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ลิลา
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : "พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน" / อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
ชื่อผู้แต่งอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHM561 อ47,307.1 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติ...
ชื่อผู้แต่งวัชรา บุรีศรี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการสื่อสารเพื่อพัฒนากลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัยสมบูรณ์โครงการ / ...
ชื่อผู้แต่งศุภางค์ นันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD3232.55.A6S97 ศ74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552 / จำเริญ ยุติธรรมสกุล ...
ชื่อผู้แต่งจำเริญ ยุติธรรมสกุล 2498-
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก302.2 จ217ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภ...
ชื่อผู้แต่งวรอร เมฆสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร อันนำไปสู่การก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กร...
ชื่อผู้แต่งปณิธา รื่นบรรเทิง 2515-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกP96 .ป36 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวในการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ในกรณีพิพาทโครงการก่อสร้างถนนรวมแล...
ชื่อผู้แต่งโศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก302.2242 ศ911ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน / ศรินลักษณ์ สวัสดีมงคล = Military communication strategies...
ชื่อผู้แต่งศรินลักษณ์ สวัสดีมงคล
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ / พรทิพย์ ชนะค้า = Communication...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ชนะค้า
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารอันนำไปสู่การก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุ...
ชื่อผู้แต่งปณิธา รื่นบรรเทิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
เลขเรียก307 ป143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา