Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับชุมชนกะเหรี่ยง หมู่บ้านแม่กระบุง อ.ศรีสว...
ชื่อผู้แต่งณุภัทรา จันทวิช
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม = The communicat...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ พัฒโน, 2510-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก302.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน / ดวงพร คำนูญวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง และ มณ...
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก384.54 ด211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของหัวหน้าครัวเรือนในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบล : ตำบลช่องสะเดาและตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุขปัญญา
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก307.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับข่าวสารจากสื่อของชาวไทยภูเขา บ้านห้วยน้ำดัง ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Inform...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ปัทมานุช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2539.
เลขเรียก302.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย / ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว = Perception an...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อขยายข่ายงานไปรษณีย์ในเขตชนบทตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ / [ผู้วิจัย: จิราพร พงษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2538.
เลขเรียกHE8390.55 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอีสานเขียว = A study and evaluation of me...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2533?].
เลขเรียก659.29 ก522 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก302.2 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / โดย พูนทรัพย์ สิทธิพรหม
ชื่อผู้แต่งพูนทรัพย์ สิทธิพรหม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2539.
เลขเรียกP90 พ846,302.24 พ415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 3013202 [CD-ROM] / ปาริชาต สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งปาริชาต สถาปิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication for local development / ปัญณิตา ชัยสนิท. [text]
ชื่อผู้แต่งปัญณิตา ชัยสนิท
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก302.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2540.
เลขเรียกP96.พ6 ก75,380 ก774ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา