Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : ก...
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกJQ1747 ม3ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาจุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุ...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์ 2515-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก320.014 จ246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษา จุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุ...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2554.
เลขเรียกJF1525.C59 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาจุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุง...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์, 2515-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทย / วรรณนิภา นิยมไทย = "Sangkh...
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา นิยมไทย
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBranding นักการเมือง / เสรี วงษ์มณฑา.
ชื่อผู้แต่งเสรี วงษ์มณฑา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์ม 2550.
เลขเรียกHF6161.P65 ส74 2550,658.827 ส57บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBranding ไทยรักไทย / นิชาภา ศิริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งนิชาภา ศิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซลท์แคร์ พลับบลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกHD59 .น62 2546,658.827 น559บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine Design with Adobe InDesign CC : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ / สมเกียรติ โสแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกT385 ส43,006.68 ส1661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRe-Branding พรรคประชาธิปัตย์ : การสร้างแบรนด์ทางการเมืองด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด / กาลัญ วรพิทยุต, ผู...
ชื่อผู้แต่งกาลัญ วรพิทยุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกJQ1749.A8 ก64,324.21 ก534ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThaksino's model ปฏิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่ / ผู้เขียน รัตพงษ์ สอนสุภาพ, ประจักษ์ น้ำประสานไ...
ชื่อผู้แต่งรัตพงษ์ สอนสุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยู เอ็กซ์ เพรส, 2546.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ร62,330.122 ร378ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมโฆษณาการกับการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (พ.ศ. 2476-2487) / โดย สุวิมล พลจันทร
ชื่อผู้แต่งสุวิมล พลจันทร
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการเมืองกรณีวิกฤตการณ์เขาพระวิหาร : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2551-2553 / ทวีศักดิ์ ห...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2556.
เลขเรียกJF1525.C59 ท56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา