Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักการเรียนรู้ของสมองในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กา...
ชื่อผู้แต่งสุภาพักตร์ วิชัยโย
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 420.702 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องการสื่อสารและการคมนาคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งทินกร โพธิโน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learn...
ชื่อผู้แต่งจิราพร ประพัศรานนท์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก425.07 จ533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะ...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา ราชโยธา.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก372.6521 ว143ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะ...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา ราชโยธา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก372.6521 ว143ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรื่องด้วยกิจกรรมส่งเสริมการพูดเล่าเรื่องสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งอำพะวัน หล้าคำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ภูลายขาว.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก421.5 ส477ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ภูลายขาว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก372.6521 ส477ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญ...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก420.7 ศ373ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมช...
ชื่อผู้แต่งปนางฐิติยา จองหมุ่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 372.6 ป152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การขยายพันธุ์ของพืชสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งนภาพร แสนอินทร์, 2521-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ดวงแข ม...
ชื่อผู้แต่งดวงแข มณีศิริ
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก302.207 ด155ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการปร...
ชื่อผู้แต่งมานพ ตรัยตรากุล, 2501-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกHF5415 ม56 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา