Found: 3,817  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จงเปิดเถิด" / เอฟฟาธา, [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งเอฟฟาธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์คาทอลิกประเทศไทย, 2538
เลขเรียก261.52 อ897อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 จ131 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษา จุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุ...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2554.
เลขเรียกJF1525.C59 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547-2549 / [มหาวิทยาลัยขอน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง080 176 ภาษากับการสื่อสาร : รายวิชาพื้นฐานทั่วไป / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียก808.56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกHC79.I55 ก218ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย
ชื่อผู้แต่งบริษัทไปรษณีย์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกHE7240.55 ป965ข 2556,อ 383 บ173ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 ตุลาคม 2537 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกP90 ส67 2537,302.20711 ค152 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การไปรษณีย์โทรเลข
ชื่อผู้แต่งกรมไปรษณีย์โทรเลข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
เลขเรียก351.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการโทรคมนาคม พ.ศ. 2426-2526 / การสื่อสารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กสท., 2526.
เลขเรียกTK5101.A3 ร192 2426-2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการโทรคมนาคม พ.ศ. 2426-2526 / การสื่อสารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [การสื่อสาร], 2526.
เลขเรียก384
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง125 ปี ไปรษณีย์ไทย / บริษัทไปรษณีย์ไทย.
ชื่อผู้แต่งบริษัทไปรษณีย์ไทย .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2551.
เลขเรียกHE7240.55 .ป975 2551,383.06 ป965ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 กลยุทธ์ควบคุมคน / วรสิริยุตต์
ชื่อผู้แต่งวรสิริยุตต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554
เลขเรียกBF637.C45 ว292ย,158.4 ว45ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กสท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียก384.043
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา