Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของคูเมือง คันดิน กำแพงเมืองลพบุรี ปัญหาการบุกรุก ทำลายและแนวทางแก้ไข = A study of the his...
ชื่อผู้แต่งภูธร ภูมะธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.
เลขเรียกDS589.L7 ภ73 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / จัดทำและรวบรวมโ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553.
เลขเรียก930.10283 ค181 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการขุดค้นทางโบราณคดี โบราณสถานวัดปืน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณาไท.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักศิลปากรที่ 4 กรมศิลปากร, 2552.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ร64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเพื่อการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พ.ศ. 2552 : โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประกาศ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ; กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ร654 2552,959.323 ค87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่องรอยชุมชนโบราณในพื้นที่วัดสันเปาโลก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานโบราณคดี = Traces of ancient co...
ชื่อผู้แต่งศิวัช วรชนะนันท์.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองซับจำปา / ภูธร ภูมะธน.
ชื่อผู้แต่งภูธร ภูมะธน.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี [25--?].
เลขเรียกDS567.85.ล3 ภ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนเอกพรไพศาล, 2551.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา