Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สวนดุสิตโพลเดินหน้าสู่ความยั่งยืน = Suan Dusit Poll 4.0 สวนดุสิตโพล
ชื่อผู้แต่งสวนดุสิตโพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนดุสิตโพล.
เลขเรียก301 ส754 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสวนดุสิตโพล เดินหน้าสู่ความยั่งยืน = Suan Dusit Poll 4.0 / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก.
เลขเรียก301 ม 927 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoping with drug abuse in Shan State / Thiri = การรับมือกับยาเสพติดในรัฐฉาน / ธิริ
ชื่อผู้แต่งThiri, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง / สุพิชฌาย์ ธนารุณ...
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ธนารุณ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกG 70.215 .T5 ส46 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนไทยมุสลิมในวิทยาลัยครูยะลา = Social adjustment of Thai Muslim students ...
ชื่อผู้แต่งอุบล เสถียรปกิรณกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
เลขเรียกHT169.ท6 อ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 3 / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก643 2548,W20.5 ส863ก 2548,วจ 363.192 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน / เจนจิรา ปิติวรยุทธ
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ปิติวรยุทธ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ผลการศึกษาระบบและการมีส่วนร่วมของระบบในงานวิจัยเพื่อท้...
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ บัวเนี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550.
เลขเรียกHN700.55.Z9R8 จ65,307.1 จ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมตามอำนาจผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นการศึกษาเฉพาะกรณี / ทวีชัย บุญเติม
ชื่อผู้แต่งทวีชัย บุญเติม
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกHF5549.A3 ท193
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนสภาพแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่น / เรียบเรียงโดย รวี หาญเผชิญ
ชื่อผู้แต่งรวี หาญเผชิญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
เลขเรียกTD160 ร168
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น : รากฐานแห่งพลังปัญญา : การประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2543 = First conference on re...
ชื่อผู้แต่งการประชุม "การวิจัยเพื่อท้องถิ่น" (ครั้งที่ 1 : 2543 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียกHN700.55.N6 ก64 2545,307.07 ก471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเนื้อแดงโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสำเร็จรูปของสำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งกอบกาญจน์ บุญแจ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTS1975 ก53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชน : เอกสารประกอบการสอนวิชา สค. 311 / จารุวรรณ ขำเพชร.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขำเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550.
เลขเรียก301 จ337ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา