Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดในโครงการกาญจนบุรี (2546) / ภาณี วงษ์เอก, พราม อินพรม, ธ...
ชื่อผู้แต่งภาณี วงษ์เอก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการกาญจบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกRG551 ภ63,WQ200 ภ426 2546,304.63 ภ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส64,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ / สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส636,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 3 จังหวัดภาคใต้ / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส63,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ.2549 ใน 4 จังหวัดภาคกลาง / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ส635,305.569 ส183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียกHB850 ส63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, c...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกHB850 ก525 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, cu...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก , 2552.
เลขเรียกHB850 ก525 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, cu...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHB850 ส6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. ... = The ... survey on conditions o...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-.
เลขเรียกHM 578 .T5 ก27ร
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 : The 2014 survey on conditions...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / มาลินี ว...
ชื่อผู้แต่งมาลินี วงษ์สิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
เลขเรียก304.6 ม27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรศาสตร์ทางสังคม / สันทัด เสริมศรี.
ชื่อผู้แต่งสันทัด เสริมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิช (กรุงเทพ), 2541.
เลขเรียกHB849.4 ส64 2541,304.6 ส115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการการจัดทำทะเบียนราษฎรและสำมะโนประชากรในประเทศไทย / รศรินทร์ เกรย์, อมรรัษฎ์ บุนนาค และ เรวดี...
ชื่อผู้แต่งรศรินทร์ เกรย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกHA39.ท9 ร54,351 ร18พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับภาวะทางสังคม ... = Report the social attitude of population...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-
เลขเรียกHB850 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา