Found: 353  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556.
เลขเรียกKPT4610 บ541 2556 ล.2,347.077 บ541รอ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สำนักพัฒนาและสนับสน...
ชื่อผู้แต่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ. ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557
เลขเรียกKPT4636 ว384ส 2557,ส.ร. 345.052 ส195ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 คดีเขย่าขวัญระหว่างใช้กฎอัยการศึก / โดย ปราโมทย์ สุดนิคม.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ สุดนิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พยุงพงศ์, 2516.
เลขเรียกHV7100.55.ก4 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 คดีประวัติศาสตร์ / วิเชียร วิริยะประสิทธิ์ รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.
เลขเรียกKPT3800 ว68,K ว561ส 2548,347.05 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คดีดัง ชุด 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate Group, 2549
เลขเรียกKPT1630 บ72 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 คดีดัง ชุดที่ 2 / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกKPT38 ค369 2549,347.01 บ477ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รพี-36 วงจรการดำเนินคดีอาญา ตำราสำหรับประชาชน / ศาลอาญาธนบุรี].
ชื่อผู้แต่งศาลอาญาธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : bบริษัทศรีสมบัติการพิมพ์, [2536].
เลขเรียกK- ศ613ร36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รพี-36 วงจรการดำเนินคดีอาญา ตำราสำหรับประชาชน] / ศาลอาญาธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, [2536]
เลขเรียกKPT4610 ร145 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA code of law ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2554.
เลขเรียกKPT1572 ป352 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย / ผู้รวบรวม The lecture group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2555]
เลขเรียกKPT1610 ด914,345.05 ล515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ. อาญา / ผู้รวบรวม The Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?]
เลขเรียก345.05 ด914 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhy? นักสืบ CSI / โช, ย็องซ็อน; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโช, ย็องซ็อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2559.
เลขเรียกอ 363.252 ช799ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ของคนึง ฦาไชย
ชื่อผู้แต่งคนึง ฦาไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียก345 ค1531ก 2530
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา