Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (ชนิด 3 วรรค) : ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 และ 41 สำหรับงบการเงินป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2546?].
เลขเรียก657.45 ก469 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชาการบัญชี 1 = 2019 T...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : CPA Solution, 2561.
เลขเรียกHF5661 ส282ก 2561,657.076 ส282กป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2558 วิชาการบัญชี 1 / สมศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปร์ปริ้น, 2557.
เลขเรียกHF 5627 ส16 2557,657.076 ส761กป 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาการบัญชี 1 / สมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปร์ปริ้น, 2559.
เลขเรียกHF5667 ส4ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาการบัญชี 1 / สมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปร์ปริ้น, 2560.
เลขเรียกHF5627 ส161 2560,657.076 ส282กป 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุนสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2558 วิชาการบั...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2557.
เลขเรียกHF 5627 ส16ก 2557,657.076 ส761ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุนสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาการบั...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, 2558.
เลขเรียก657.076 ส45บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุนสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาการบั...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2559.
เลขเรียกHF5667 ส4ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุนสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาการบั...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2560.
เลขเรียกHF5627 ส162 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรายงานผู้สอบบัญชีและกำไรที่ไม่คาดหวัง กับระยะเวลาในการประกาศกำไรประจำปี ของบริษัท...
ชื่อผู้แต่งธาราทิพย์ พงศ์ธีรกิจ, 2524.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 25- - / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2544.
เลขเรียกHD1491.T5 ร68,334 ต177ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2559
เลขเรียก352.439 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2544 ของ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สถาน, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ประจำปี / กองทุนบำเหน...
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, 2556
เลขเรียกส.ร. 657.6 บ215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อย ประจำปี ... / กองทุนบำเหน็...
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, 2557-.
เลขเรียก657.6 ก367ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา