Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNovice teachers'' use of L 1 in an english class = การใช้ภาษาที่หนึ่งของครูใหม่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่งChatchada Treethawewongkul
พิมพลักษณ์2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหา : การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ไพลิน ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน กาญจนภานุพันธ์
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก420.7 พ 993 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและวัดผลสำหรับครูสอนภาษา ; เอกสารประกอบการสอนรายวิชา = Tests and Measurements for Language ...
ชื่อผู้แต่งอังชรินทร์ ทองปาน
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2559
เลขเรียกPE1065 อ482ก 2559,425 อ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนตามแนวการสอ...
ชื่อผู้แต่งรัตนี คงน้อย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก372.6521 ร333ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (CAR 1) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้...
ชื่อผู้แต่งปุณทิศา กลัดทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนด้วยโครงสร้าง Present Simple Tense เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี ทวีผดุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความยากง่ายของวารสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อใช้ Fry Readability Scale แล...
ชื่อผู้แต่งวรรณี ชูสุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
เลขเรียก427.05 ว774ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนภาษา = Teaching and learning language / เอิล ดับบลิว สตีวิค, เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิ...
ชื่อผู้แต่งสตีวิค, เอิล ดับบลิว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538.
เลขเรียกPE1065 ส172,420.7 ก812ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโโยใช้สื่อประสม : รายง...
ชื่อผู้แต่งคุลิกา ธนะเศวตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา