Found: 639  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียกPE1066 ร83 2543,420 ร863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกPE1066 .ร83 2545,420 ร863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2559.
เลขเรียกLB1027 ช663 2559,371.3 ช116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. [text]
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดแน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552.
เลขเรียกLB1029.C45 ช432,371.33 ช116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model กระบวนการ 9 ขั้นการพัฒนาความฉลาดทางการรับรู้และเชาว์ปัญญาสร้างสรรค์ผู้เรียน = Multiple in...
ชื่อผู้แต่งชะวัชชัย ภาติณธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2552.
เลขเรียกLB1027.25 ช337น,370.152 ช65น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Text] สุกัญญา ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา นิมานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
เลขเรียกLB1044.88 ส739,371.33 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of education technology in the digital age /...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ปาเฮ
พิมพลักษณ์แพร่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ไทยอุตสาหกรรมการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB1028.3 ส-ก 2560,371.33 ส854ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟิคและงานพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน / โครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.), [ผู้จัดทำต้นฉบับ สงก...
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ แหยมแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการรับความช่วยเหลือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.
เลขเรียกLB1043.2.T5 อ884 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้ว...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อธิราช
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.9107 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งโยษิตา วินันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 372.47 ย883ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและนิเทศสื่อการศึกษา / เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.
เลขเรียกLB1047.5 อ883,371.33 อ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำสารนิทัศน์ในระดับปฐมวัย / พัชรี ผลโยธิน, วรนาท รักสกุลไทย [text]
ชื่อผู้แต่งพัชรี ผลโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2558.
เลขเรียกLB1139.35.A37 พ62,372.21 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบสารสนเทศสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวั...
ชื่อผู้แต่งสมัย สลักศิลป์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB2805 ส292ก,371.33 ส 239 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา