Found: 897  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ศิริวรรณ อนันต์โท, สมถวิล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.87 ร399,371.33467 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ปารณิศร สิทธิดำรง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.6.T5 ร399,371.3331 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.87 ร399,371.33 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกPE1066 .ร83 2545,420 ร863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียกPE1066 ร83 2543,420 ร863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง41 ปีกรมวิชาการ : การศึกษากับสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2536
เลขเรียก370.1 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2559.
เลขเรียกLB1027 ช663 2559,371.3 ช116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. [text]
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดแน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552.
เลขเรียกLB1029.C45 ช432,371.33 ช116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLearning Design เมื่อนวัตกรรมการสอน เปลี่ยนการเรียนให้เป็นเลิศ / ผู้เขียน, มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2561.
เลขเรียกLB1027 ม53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model กระบวนการ 9 ขั้นการพัฒนาความฉลาดทางการรับรู้และเชาว์ปัญญาสร้างสรรค์ผู้เรียน = Multiple in...
ชื่อผู้แต่งชะวัชชัย ภาติณธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2552.
เลขเรียกLB1027.25 ช337น,370.152 ช65น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Text] สุกัญญา ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา นิมานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
เลขเรียกLB1044.88 ส739,371.33 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of education technology in the digital age /...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ปาเฮ
พิมพลักษณ์แพร่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ไทยอุตสาหกรรมการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB1028.3 ส-ก 2560,371.33 ส854ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟิคและงานพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน / โครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.), [ผู้จัดทำต้นฉบับ สงก...
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ แหยมแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการรับความช่วยเหลือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.
เลขเรียกLB1043.2.T5 อ884 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกLB3045 ก439,371.1 ก17ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา