Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLevel up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง / ผู้เขียน ฮอ มยองจา, เคโกะ มิยาซากิ ; ผู้แปล ทัศนีย์...
ชื่อผู้แต่งมยองจา, ฮอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียกT385 ส349 2560,495.6824 ม169ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2010- / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรม, 2553-
เลขเรียกSF239 ช175ท,637 ช175ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2011 / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเเทพฯ : ขมรม, 2554.
เลขเรียกSF250.5 ช-ท 2554,637 ช175ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best practices : TQC winner 2004
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHD62.15 ก436 2548,658.5 ท521 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best practices TQC winner 2004 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549
เลขเรียกHD62.15 ท6 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินตนเองและการปฏิบัติการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ / คณะผู้จัดทำ นพเก้า จันทร์สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกHD62.15 .ก63 2547,158.1 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546.
เลขเรียกDS586.5.ว26 อ74 2546,923.1593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้าน...
ชื่อผู้แต่งคมสัน สุริยะ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHD9999.ข55 ค44 2550,658.8342 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากผู้โดยสารเดินทางผ่านระหว่างประเทศ : รายงานการวิจัย / คณะผู...
ชื่อผู้แต่งนฤนันท์ สุริยมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียก338.4791 น272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากผู้โดยสารเดินทางผ่านระหว่างประเทศ : รายงานการวิจัย / เสนอ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2546].
เลขเรียก338.4791 ก522(18) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียกคืนทุนในโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โดย สุวรรณา ก้อนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ก้อนแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียกHD7287.7.ท9 ส76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง / พิภพ สุนทรสมัย.
ชื่อผู้แต่งพิภพ สุนทรสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2528.
เลขเรียกTH1501 .พ68,624.1834 พ713ค

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา